Project structure and work packages

WP0. Project management (CU)
WP1. Soil sensing (CU, UU, RU & tec5)
WP2. Crop sensing (RU, CU, UU & AUTh)
WP3. Data fusion (AUTh, RU & CU)
WP4. Geostatistical analysis and modelling (AUTh, RU, CU & UU)
WP5. Farm management information system (RU, AUTh, CU & UU)
WP6. Global system integration and demonstration (UU, CU, RU & AUTh)

 

News

#
  • 26.02.2016 ICT-AGRI Workshop, Dublin, Ireland